Four's A Crowd through Die Hard II
television tubes

2003

 

       

 

 

copyright Stephen Nyktas 2016